© Barbara le Noble

ADVOCAAT DIE "ZWEMBADOUDERS ZONDER CTB" ZAAK WINT, EIST IN KORT GEDING OPHEFFING LOCKDOWN

Vandaag 28 december 2021 diende bij de rechtbank in Den Haag het kort geding tegen de staat waarin om onmiddellijke opheffing van de lockdown werd gevraagd. De eisers, afkomstig uit uiteenlopende leeftijdsgroepen en met verschillende achtergronden, worden vertegenwoordigd door advocaat mr Bart Maes.

Als reden voor de maatregelen noemde het kabinet het recordaantal corona-besmettingen en de bescherming van de volksgezondheid. De eisers beroepen zich op de proportionaliteit;  de negatieve effecten van de lockdown brengen per saldo meer schade toe aan de samenleving dan de -waarschijnlijk nihil- positieve effecten op de volksgezondheid. Ook bepleit advocaat Maes dat de data om deze lockdown te onderbouwen ontbreken en dat de door het OMT gemodelleerde virtuele werkelijkheid extreem afwijkt van de reële werkelijkheid.  Daarmee is het handelen van de staat onrechtmatig en in strijd met grondrechten van burgers. De virulentie van de Omikron variant blijkt lager dan van voorgaande varianten, op basis waarvan de lockdown is afgekondigd. Voordat de lockdown van kracht werd daalden de besmettings- en ziekenhuiscijfers al en de cijfers laten zien dat deze trend is voortgezet. 

Maes benadrukte vervolgens het belang van de scheiding der machten -trias politica- in een democratie en de toenemende macht van het OMT die al bijna twee jaar het beleid dicteert. De huidige maatregelen zijn genomen zonder instemming van het parlement. Maes deed een beroep op de rechterlijke macht als de ankers van de rechtsstaat. “Juist nu het democratisch proces beperkter is geworden dan voorheen, is het aan de rechter om in dit geval iets ruimer te toetsen en op te treden tegen evidente schendingen van grondrechten als sluitstuk van de democratie en hoeder van de rechtsstaat”.

Landsadvocaat Bootsma beriep zich in het verweer op de noodzakelijkheid van de lockdown op basis van de zorgelijke situatie d.d. 18 december 2021. Volgens landsadvocaat beschikken eisers geen niet over deskundig advies, eisers zouden “eigen conclusies trekken”, een argument dat later door dr. Jan Bonte werd weerlegd. Bootsma bleef de angstkaart van onzekerheid spelen met de opmerking dat de huidige vaccins onvoldoende bescherming bieden tegen de Omikron variant zodat de ziekenhuizen in theorie weer overspoeld zouden kunnen worden, vergelijkbaar met de eerste golf in 2020. Het OMT benadrukt dat “gegeven de grote onzekerheidsmarges” eigenlijk met alle scenario’s rekening moet worden gehouden. Ook werd benadrukt dat het OMT de meest recente onderzoeken over Omikron op de voet volgt en het nog te voorbarig vindt om al conclusies te kunnen trekken. De situatie in Denemarken werd aangehaald als zorgelijk, en de meest recente Britse gegevens zijn meegewogen dus “het is te vroeg om je rijk te rekenen en is er reden tot zorg” aldus landsadvocaat.

Dat de horeca en het MKB geraakt worden door de maatregelen onderschrijft de Staat, maar hier wordt niet verder op ingegaan want, zo zegt landsadvocaat, geen van de eisers is afkomstig uit deze sector. “Dreiging van de Omikrongolf en de overbelasting van de zorg maakt dat de maatregelen gerechtvaardigd zijn”. Voor de jeugd zullen in een later stadium ‘herstelpakketten’ worden samengesteld, maar het is onduidelijk wat daar precies mee wordt bedoeld.  

 

Maes benadrukte in de tweede termijn dat er “meer is dan het OMT”. Er staat een heel team van deskundigen achter de eisers, in de productiestukken wordt hier ook naar verwezen (zie https://maeslaw.nl/blog/alles-over-het-kort-geding-tegen-de-lockdown)

 

De rechter zal zich gaan beraden en 4 januari 2022 met een vonnis komen. In de nabespreking van Blckbx die de zitting live heeft uitgezonden, zegt advocaat Frans Aarts hierover: “Over het algemeen zal een rechter zich baseren op advies van deskundigen en het feit dat hij nu ruim de tijd neemt is misschien juist wel gunstig omdat hij deskundigen van beide partijen moet wegen om tot een onderbouwd vonnis te komen”.

De landsadvocaat benadrukte meermaals tijdens de zitting de onzekerheid over het verloop van Omikron als rechtvaardiging voor de maatregelen. Bart Maes had om die reden gevraagd om een subsidiaire vordering, wat een verzoek is aan de rechtbank om de zitting ‘aan te houden’ en er op korte termijn een vervolg aan te geven. Hij was tevreden over de rechter die hem complimenteerde met zijn creativiteit.

“Ik denk dat we het getroffen hebben met deze rechter” aldus Maes. “Hij was bijzonder geïnteresseerd en leek de subsidiaire vordering wel te kunnen waarderen”. Over de preventiemaatregelen waar we als maatschappij door gegijzeld zijn zegt hij: “Je moet ergens een grens trekken, het is nu onduidelijk wanneer dit eindigt. De negatieve effecten van de lockdown zijn zo schadelijk dat hier op korte termijn een einde aan moet komen”. 

Het eerste succes -een primeurtje- kon Maes al melden: de voorzieningenrechter in Utrecht heeft uitspraak gedaan in de ‘zwemleszaak’ zodat ouders die hun kinderen bij de zwemles bijstaan ook zonder Coronatoegangsbewijs toegang tot het zwembad kunnen krijgen.

 

 

Barbara Le Noble, auteur, (foto) journalist

(28 december 2021)